PRIJATELJSKE VEZI SO NAJTRŠE - 4. tradicionalni spomladanski piknik članov in prijateljev DL, Letuš, 14. junij 2015
Državljanska lista odločno na svoji poti

 

Državljanska lista odločno na svoji poti

17.05.2014, 18:44
DL je tista slovenska politična stranka, ki svojih stališč do političnih problemov ne spreminja, in ki strogo vztraja pri tem, kar je obljubila in zapisala v svoj program. Pregled dejstev hitro razblini prazne očitke o naši nenačelnosti in spreminjanju stališč, s katerimi skušajo posamezni tekmeci v politični areni prikriti lastno nedoslednost.DRŽAVLJANSKA LISTA JE DOSLEDNA PRI IZVAJANJU 
SVOJEGA LIBERALNEGA PROGRAMA IN ENA REDKIH STRANK, 
KI NE SPREMINJAJO STALIŠČ

 

V javnosti se pogosto pojavljajo trditve, kako je Državljanska lista nenačelna in kako spreminja stališča. V resnici je DL ena redkih parlamentarnih strank, ki ne spreminja svojih stališč do političnih problemov in ki striktno dela tisto, kar je obljubljala in kar je zapisano v njenem programu. Poglejmo samo nekaj najpomembnejših zadev.

1. DL se je v obeh koalicijah dosledno zavzemala za uravnoteženje javnih financ in krčenje javne porabe, ki je nujno, da se izkopljemo iz prezadolženosti. Nekatere stranke (PS) so svoja stališča do tega vprašanja radikalno spremenile, mi ves čas dosledno zagovarjamo isto. ZUJF in zakon o »slabi banki« se izvajata naprej tudi pod sedanjo vlado, čeprav so obema zakonoma nekatere stranke (SD, PS) nasprotovale. Poudarek na uravnoteženju javnih financ je bil v sedanjo koalicijsko pogodbo zapisan na naš predlog.

Volilni program DL: Odločno zmanjšati javne izdatke, predvsem z uveljavitvijo vsebinskih prioritet in z boljšo izrabo razpoložljivih virov ter z uvedbo večje avtonomije in odgovornosti predstojnikov v javnem sektorju. Financiranje infrastrukturnih in drugih projektov naj se prenese na koncesije in javno-zasebna partnerstva.

2. DL se je v obeh koalicijah zavzemala za privatizacijo državnega premoženja. V prejšnji vladi do odločitev na tem področju ni prišlo,  nova koalicija pa je v parlamentu sprejela odločitev o privatizaciji petnajstih podjetjih. Postopki privatizacije tečejo. Določbe o privatizaciji so bile vnesene v sedanjo koalicijsko pogodbo na naše vztrajanje.

Volilni program DL: Državo bomo umaknili iz lastništva vseh gospodarskih družb, v katerih je delni, večinski ali 100% lastnik. Formula 25% + 1 delnica pomeni šibko kontrolo in je pomembna zgolj v izjemni primerih, saj istočasno omogoča nadaljnjo politično manipulacijo ohranjanje mehanizma rent.


3. 
V obeh koalicijah se zavzemamo za ukrepe na izdatkovni strani proračuna namesto obremenjevanja gospodarstva z dvigovanjem davkov in prispevkov. V prejšnji vladi je bil naš minister nosilec priprave ZUJF, ki je omogočil znižanje primanjkljaja na 3,7% BDP. V tej vladi je naš minister dosegel sporazum s sindikati javnega sektorja o znižanju plač in nekaterih drugih pravic ter zniževanju števila zaposlenih.

Nasprotujemo uvedbi kriznega davka in se zavzemamo, da nepremičninski davek ne bi dodatno obremenil gospodarstva. Naša poslanska skupina je preprečila dvig prispevkov za s.p.-je z nižjimi dohodki ter oprispevčenje najemnin in dividend (t.i. interventni zakon za zdravstvo). Če bi imeli bistveno več poslanskih glasov in s tem več moči, bi bilo razmerje med novimi davki in ukrepi na izdatkovni strani še bolj v korist slednjih.

Volilni program DL: Odločno se bomo zavzemali za zmanjšanje javnih izdatkov z uveljavitvijo jasnih vsebinskih prioritet in boljše izrabe razpoložljivih virov ter za nadzor nad porabo proračunskih izdatkov.

Manifest DL: Ena naših glavnih političnih prioritet je vzpostavitev spodbudnega poslovnega okolja, ki bo prinesel novo gospodarsko rast, višjo zaposlenost in boljši življenjski standard ljudi. Pot do tega cilja zajema konsolidacijo javnih financ, znižanje davkov, fleksibilnejši trg dela, zagotovitev plačilne discipline, omejitev regulatorne vloge države in drastično debirokratizacijo.

 
4. DL se je ves čas zavzemala za vpis zlatega fiskalnega pravila v ustavo, do česar je na koncu tudi prišlo. Nekatere stranke (PS) so svoja stališča tudi do tega vprašanja radikalno spremenile.

Manifest DL: Država naj ne troši preko zmožnosti, javne finance naj bodo izravnane.

 
5. DL se je ves čas zavzemala za preureditev referenduma (odvzem možnosti poslancem in državnemu svetu, da zahtevajo uvedbo referenduma, kvorum). Do ustavne spremembe na predlog skupine poslancev s  prvopodpisano našo Katarino Hočevar je na koncu prišlo. Nekatere stranke (SDS) so svoja stališča do tega vprašanja radikalno spremenile.

Volilni program DL: Odvzeli bomo možnost poslancem, da zahtevajo referendum, ohranili pa možnost, da ga zahteva 40.000 volivcev.

 
6. Ves čas se zavzemamo za higienski minimum v politiki. Ne gre za moraliziranje in svetohlinstvo ali za to, da bi od drugih zahtevali, da so angeli, temveč za minimalne pravne standarde, ki so za normalizacijo države nujni. Kaj smo storili na tem področju?

  • Iz poslanske skupine smo izključili poslanca Vogrina, ki je obtožen goljufanja svojih upnikov.   
  • Bili smo predlagatelji spremembe Zakona o poslancih, ki je z uveljavitvijo znižala in kar za polovico skrajšala čas prejemanja poslanskega nadomestila.
  • Odstopila je naša poslanka Truda Pepelnik, ki je bila obsojena zaradi napaka, storjene v upravnem postopku.
  • Predlagali smo paket zakonov, ki bi iz politike izločil pravnomočno obsojene osebe in omogočil odpoklic župana. Naš predlog ni bil sprejet.
  • Janšo in Jankoviča smo pozvali k odstopu po objavi poročila KPK. Izstopili smo iz Janševe koalicije in dosegli tudi odstop Jankoviča z mesta predsednika stranke in mandatarskega pretendenta. Danes ne Janša ne Jankovič nista na položaju predsednika vlade – in to po zaslugi Državljanske liste. Vztrajamo tudi na Jankovičevem odstopu s funkcije župana, česar pa na državni ravni seveda ni mogoče doseči. 

Manifest DL: Od predstavnikov Državljanske liste pričakujemo poštenost, kar pomeni, da so brez političnih in pravnih madežev in brez okostnjakov v omarah. Odlikuje jih osebnostna integriteta, moralno in etično ravnanje.

 
7. Predlagali smo ukinitev državnega sveta, vendar predlog , na katerem je prvopodpisani predsednik stranke, ni bil sprejet. Če bi imeli bistveno več poslanskih glasov in s tem več moči, bi bila ta nepotrebna državna institucija ukinjena.

Volilni program DL: Ukinili bomo Državni svet. V poslanski skupini je bil že spomladi l. 2012 pripravljen in vložen predlog, prvopodpisani predlagatelj je bil predsednik DL Gregor Virant, a predlog ni prejel ustrezne 2/3 podpore v parlamentu, ki v tem mandatu o tej vsebini ne more več odločati.

8. Kot edina stranka v parlamentu smo glasovali proti povišanju sredstev za politične stranke. Vlada je na predlog našega ministra državnemu zboru predlagala zakonodajo, ki prepoveduje donacije podjetij političnim strankam in s tem pripomore k preprečevanju korupcije, klientelizma in sprege med gospodarstvom in strankami. Zakonodaja bo prvič obravnavana že septembra.

Volilni program DL: Proračunsko financiranje političnih strank bomo prepolovili.

9. Striktno smo se zavzemali za to, da bi se politika izogibala ideološkim temam, in odločno opozarjali, kadar se je to dogajalo (na primer ob državni proslavi ob Dnevu državnosti 2012). 

Manifest DL:Strpnost in neobremenjenost

Strpnost pomeni, da spoštujemo drugačnost in drugačna mnenja ter smo ji, pripravljeni prisluhniti. Kaže se tudi v sposobnosti dialoga, v katerem iščemo skupne točke,odrivamo razlike, a ostajamo zvesti svojim vrednotam.

Neobremenjenost pomeni, da nismo obremenjeni s preteklostjo, niti nismo omejeni s politično preteklostjo.

 
10. Pod vodstvom našega ministra je policija izboljšala rezultate na področju odkrivanja in preiskovanja gospodarskega kriminala in korupcije. V letu 2013 je Policija na področju gospodarske kriminalitete vložila blizu 3000 ovadb zoper fizične osebe in preko 1000 ovadb zoper pravne osebe. Samo v bančnem sektorju potekajo preiskave kaznivih dejanj, pri katerih je skupna višina oškodovanj ocenjena na 350 mio EUR. Policija ima zagotovljene pogoje za preiskovanje teh dejanj (kadrovska okrepitev s 75 sodelavci, sklep vlade o prerazporeditvi 3 mio EUR za to področje) in je zaščitena pred vsakršnimi političnimi vplivi. Svetih krav za slovensko Policijo ni več.

Volilni program DL: Operativne kapacitete policije in tožilstva bomo stimulirali in motivirali za učinkovito delo pri najzahtevnejših oblikah kriminalitete (korupcija, organiziran kriminal, gospodarska kriminaliteta in utaje davkov). Kriminalistično policijo bomo organizacijsko podredili državnemu tožilstvu. Odločno in brezkompromisno bomo preganjali gospodarski kriminal in korupcijo. Ti primeri bodo imeli popolno prioriteto pri delu tožilstva in kriminalistične policije. Merilo uspešnosti policije na področju javnega reda in miru ter varnosti ne bo število izrečenih glob, pač pa zagotavljanje varnosti. Prisotnost policije bo  umerjena na točke, kjer obstaja večji riziko prometnih nesreč oz. kršitev javnega reda in miru.

 
11. Na predlog našega ministra so bile sprejete spremembe zakonodaje, ki so okrepile odgovornost sodstva. Za učinkovitejše delovanje sodišč na področju gospodarskega kriminala in korupcije in vse večje število obsodilnih sodb na tem področju je zaslužen tudi naš minister, ki neprestano opozarja sodstvo na potrebo po večji učinkovitosti.

Volilni program DL: Ciljno stanje v pravosodju je odprava sodnih zaostankov v petih letih, pri čemer večja učinkovitosti ne sme biti dosežena na račun kakovosti sodnih odločitev. Standardni rok reševanja običajnih pravdnih in kazenskih zadev bo šest mesecev na prvi stopnji in tri mesece na drugi stopnji. Ko bom cilj dosežen, bomo postavili novega, ambicioznejšega. Vsako sodišče bo imelo vsakoletno merljive cilje, ključna odgovornost za njihovo doseganje pa bo na predsednikih sodišč.

Uvedba poskusnega sodniškega mandata in specializiranih gospodarskih sodišč.


12. Sodni zaostanki se zmanjšujejo, k temu je bistveno prispeval podpis zaveze izvršilne in sodne veje oblasti, v kateri so določene odgovornosti ene in druge za izboljševanje stanja. Sodstvo danes razume zahteve državljanov in gospodarstva  po učinkovitem sodstvu in rezultati so že vidni: Podatki za področje kazenskih zadev kažejo, da so se zaostanki odkar minister DL pokriva področje pravosodja, glede na leto 2011 skupno zmanjšali na okrajnih sodiščih za 35%.

Volilni program DL: Sodno vejo oblasti, ki mora ostati neodvisna pri sojenju, bomo povabili k sodelovanju za ponovno vzpostavitev ugleda in avtoritete sodstva. Pri tem bomo sami prispevali k tej avtoriteti z brezpogojnim spoštovanjem sodnih odločitev.

Manifest DL: Naš cilj je zagotoviti zaupanja vredno pravno državo, za odpravo sodnih zaostankov in za učinkovito delovanje organov pregona.


13. S prenovo insolvenčne zakonodaje zaostreni pogoji dolžnikom preprečujejo izmikanje insolventnim postopkom, njen namen pa ni sprožanje novega vala stečajev, temveč ravno nasprotno, pravočasni začetki postopkov, ki bodo omogočili celovitejša poplačila upnikov ter ohranitev zdravih jeder podjetij.

Manifest DL: Ena naših glavnih političnih prioritet je vzpostavitev spodbudnega poslovnega okolja, ki bo prinesel novo gospodarsko rast, višjo zaposlenost in boljši življenjski standard ljudi. Pot do tega cilja zajema konsolidacijo javnih financ, znižanje davkov, fleksibilnejši trg dela, zagotovitev plačilne discipline, omejitev regulatorne vloge države in drastično debirokratizacijo

 
14. Intenzivno delamo na področju debirokratizacije. Število reguliranih obrtnih dejavnosti se je znižalo s 60 na 25, podjetniki lahko plačujejo vse davke in prispevke z eno položnico.

Volilni program DL: Odpravili bomo koncesijske omejitve in dovolili konkurenco v panogah, ki jih država neposredno kontrolira (notariat, pogrebništvo, dimnikarstvo. Deregulirali bomo poklice oziroma opravljanje določenih dejavnosti; posledično se bo bistveno zmanjšalo št. tistih dejavnosti, za katere je potrebno pridobiti dovoljenje ali licenco.

 
15. Uspelo nam je doseči prostovoljno članstvo v obrtno-podjetniški zbornici, zavzemamo se za prostovoljno članstvo tudi v kmetijsko-gozdarski zbornici.

Volilni program DL: Ukinili bomo obvezno članstvo v vseh zbornicah in združenjih in prešli na zasebnopravni (prostovoljni) model zbornic, da se onemogoči monopolno zastopanje interesnih skupin v razmerju do države.

16. Naša poslanska skupina je predlagala državnemu zboru v obravnavo novelo stvarnopravnega zakonika, s katero se ukinja zemljiški dolg, ki se je sprevrgel v instrument zlorab in izogibanja obveznostim dolžnikov. Seznam najbolj znanih ustanoviteljev zemljiškega dolga se bere kot telefonski imenik gospodarskega kriminala.   

Manifest DL: Naš cilj je zagotoviti zaupanja vredno pravno državo, za odpravo sodnih zaostankov, in za učinkovito delovanje organov pregona. Zaradi naše neobremenjenosti in neodvisnosti lahko učinkovito in brez skrbi za posledice poskrbimo za enakost pred zakonom, ki temelji na večji transparentnosti, odgovornosti in posledično učinkovitosti pravnega sistema.

 
17. V državnem zboru in političnih debatah nasploh delujemo spoštljivo, umirjeno in spoštujemo standarde politične kulture in dialoga. Sodelovati znamo z vsemi strankami, ne želimo pa si sodelovanja s strankami, katerih voditelji so pod bremeni korupcije.

Manifest DL: Kultura politične stranke je močno povezana z njenimi vrednotami (konstruktivnost in sodelovanje, strokovnost, verodostojnost, liberalnost, inovativnost, strpnost, odgovornost, neobremenjenost, racionalnost, domoljubje, trajnostni razvoj). Hkrati pa  predstavlja državljanom možnost poistovetenja in priložnost, da zaupajo vodenje države ljudem, ki imajo sorodne ideje in vrednote ter podobne želje in pričakovanja o razvoju Slovenije.

 
18. Poslanska skupina DL je po dolgoletni agoniji dosegla, da je bila iz sistema obveznih javnih gospodarskih služb izvzeta dejavnost dimnikarstva. To v praksi pomeni, da bo sedanji koncesijski sistem prenehal veljati z iztekom koncesij oz. z dnem 31.12.2015. Do takrat pa mora Ministrstvo za kmetijstvo in okolje vzpostaviti sistem, ki bo sledil ideji, da je dimnikarska služba prosta obrtna oz. gospodarska dejavnost.

Volilni program DL: Odpravili bomo vse koncesijske omejitve in dovolili konkurenco v panogah, kjer sedaj število na trgu neposredno kontrolira država (notariat, pogrebništvo, dimnikarstvo itd.).


19. Minister za notranje zadeve se je takoj po prevzemu mandata lotil »okostnjaka iz omare« in do uveljavitve pripeljal Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva. Ustreznosti odškodninske sheme je pritrdilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice.

Manifest DL: Svobodna in odprta družba – z zagovarjanjem in vpeljavo liberalnih družbenih idej zagotavljamo večjo osebno svobodo posameznikom. Zagotavljamo, da za vse veljajo enaki pogoji in enaki zakoni, zaradi česar ljudje lahko uživajo večjo osebno svobodo.

20. Sprejeta je bila novela Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, (pripravilo jo je MNZ) ki pomeni izjemen napredek v boju proti klientelizmu in sistemski korupciji. Z njeno uveljavitvijo so javno dostopni postali podatki o svetovalnih, donatorskih, odvetniških  in drugih pogodbah v vseh pravnih osebah (bankah in podjetjih), katerih večinski neposredni ali posredni lastnik je država. Prav tako javni bodo postali podatki o slabih kreditih, prenesenih na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB oz. slabo banko). V DL smo si prizadevali, da bi enako veljalo tudi za tiste slabe kredite, ki so ostali na komercialnih bankah in iz kakršnihkoli razlogov niso bili preneseni na DUTB oz. slabo banko, saj so ravno tako prispevali k nastanku bančne luknje. Sprva v koaliciji za tolikšno mero transparentnosti ni bilo posluha, a je nato prišlo do bistvenega napredka. V zakonodajni postopek je že vložena novela, ki smo jo pripravili v DL in so jo sopodpisale vse koalicijske partnerice, pričakuje pa se tudi naklonjenosti opozicije.

Manifest DL: Pravna država – naš cilj je zagotoviti zaupanja vredno pravno državo, enakost pred zakonom, ki temelji na večji transparentnosti, odgovornosti in posledično učinkovitosti pravnega sistema.


21. Z odločno akcijo smo preprečili že drugi dvig DDV-ja v časovnem obdobju enega leta, ki bi bil brez DL v koaliciji nedvomno sprejet in bi nadomestil izpadle proračunske prihodke razveljavljenega nepremičninskega davka. Zgolj zaradi vztrajanja DL se bo pretežni del tako izpadlih prihodkov letošnjega proračuna nadomestil z izvedbo varčevalnih ukrepov na odhodkovni strani proračuna.

Volilni program DL: Že v prvem letu bomo odločno zmanjšali javne izdatke predvsem z uporabo dveh glavnih mehanizmov: uveljavitev jasnih vsebinskih prioritet in boljše izrabe razpoložljivih virov. Verjamemo, da je na ta način možno prihraniti vsaj 5% sredstev.

Manifest DL: Liberalnost na gospodarskem področju pomeni, da država ne posega prekomerno v gospodarstvo, temveč zagotavlja le nujno regulacijo trgov in prijazno poslovno okolje za razvoj gospodarstva. To vključuje prijazno davčno okolje, fleksibilen trg dela, prijazno in učinkovito javno upravo in delujočo pravno državo.

 
22. Na predlog MNZ je bil v državnem zboru sprejeta in nato že tudi v praksi uveljavljena novela Zakona o upravnem postopku, ki uradnikom nalaga, da namesto strank izpolnjujejo vloge

Volilni program DL: Odločno in brezkompromisno bomo debirokratizirali Slovenijo. Pospešili bomo projekt odprave administrativnih ovir in bremen za državljane in podjetja. Primer poenostavitve za državljane: ukinitev obveznosti izpolnjevanja obrazcev (v vseh postopkih), tako, da vlogo za stranko izpolni uprava sama.


Državljanska lista je vse to dosegla s sedmini poslanskimi glasovi in tremi ministrskimi resorji. Ko jih bomo imeli med dvajset in trideset, bo najboljši politični program dobil potrebno moč, da se uveljavi v celoti.    Ostale novice


24

jun

15:22
Skupaj in odločno naprej
Padli smo in se pobrali. Državljanska lista je pripravljena na nove izzive.

24

jun

15:04
Prijateljske vezi so najtrše
Na letošnjem, že 4. tradicionalnem spomladanskem pikniku DL smo se članice in člani stranke iz vse Slovenije zbrali v prijetni vasici Letuš v Savinjski dolini.

02

jun

14:37
Vabilo na tradicionalni spomladanski piknik DL
V nedeljo, 14. junija 2015, vljudno vabljeni v Letuš pri Braslovčah na tradicionalni spomladanski piknik ter prijetno druženje članov in prijateljev Državljanske liste.

18

nov

15:27
Vabilo članicam in članom na 3. izredni kongres Državljanske liste
3. izredni kongres stranke bo 27. novembra 2014 ob 18. uri v prostorih Društva Lovrenc v Dolenji vasi pri Cerknici. Članice in člani DL bomo v skladu s 43. členom statuta odločali o nadaljnjem obstoju stranke.

10

jul

14:16
Konvencija Državljanske liste ob zaključku volilne kampanje uspela!
Na Novem trgu v središču prestolnice se je 9. julija 2014 odvila zaključna konvencija Državljanske liste pred predčasnimi volitvami v državni zbor.